RSS
 

Zakres usług

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez adwokata obejmuje:

-  obsługę prawną firm np.: windykacje należności, zakładanie spółek, projektowanie umów

-  udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism oraz reprezentację przed sądami i urzędami np.:

- sprawy cywilne -

- reprezentacja przed sądem powoda lub pozwanego w postępowaniu procesowym (np.: o zapłatę, odszkodowanie za wypadek drogowy lub błąd lekarski, sprawy gospodarcze)
– reprezentacja przed sądem wnioskodawcy lub uczestnika w postępowaniu nieprocesowym (np.: o zasiedzenie, podział majątku wspólnego, ustanowienie służebności drogi koniecznej, stwierdzenie   nabycia i dział spadku, obalenie testamentu, uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, złożenie depozytu)
– pisma procesowe, pozwy, zażalenia, apelacje, kasacje, sporządzanie umów, pełnomocnictw

- sprawy rodzinne i opiekuńcze -

- reprezentacja powoda, pozwanego, uczestnika i wnioskodawcy przed sądem rodzinnym (np.: o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty, ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, ustalenie ojcostwa, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, czyny karalne i demoralizacja nieletnich)

- sprawy karne, karno-skarbowe i karne wykonawcze -

- obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem
– reprezentacja pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego
– reprezentacja podczas innych czynności procesowych (zatrzymanie, przeszukanie)
– sprawy o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonaniu kary
– reprezentacja w sprawach o wykroczenia
– pisma procesowe, zażalenia, apelacje, kasacje, prywatne akty oskarżenia, zawiadomienia o przestępstwie

- sprawy egzekucyjne -

- reprezentacja przed sądem i komornikiem (np.: powództwa przeciwegzekucyjne)

- sprawy pracownicze i ubezpieczeń społecznych -

- reprezentacja przed sądem pracy (np. o przywrócenie do pracy, mobbing, zakaz konkurencji, odszkodowanie)
– reprezentacja przed sądem ubezpieczeń społecznych (np. odwołania od decyzji ZUS, KRUS)